Anglické slovíčka

Slovíčka: slovesá
Frázové slovesá
Frázové slovesá: get, take
Frázové slovesá: iné
Frázové slovesá: mix

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be: questions and negatives   
To do, to have, to be in past simple   
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present tense: questions and negatives   
Present simple vs. present continuous   
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Past tense: questions and negatives   
Minulý priebehový čas   
Present perfect tense   
Past perfect   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Present perfect: simple vs. continuous   
Past simple vs. past perfect   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense   
Future tenses: continuous vs. perfect   
Will vs. going to   
Tenses: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)   
Plural nouns (irregular)   
Pronouns
Personal pronouns   
Reflexive pronouns   
Possessive pronouns   
Pronouns: mix
Articles and quantity
Articles
Indefinite article   
Definite article   
Zero article   
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable   
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
Quantity: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative   
Adverbs comparative vs. superlative   
Positions of adverbs in sentences   
This vs. these
Too vs. enough   
Adjectives and adverbs: mix
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Prepositions of place   
Prepositions of direction   
Prepositions: other
Prepositions and conjunctions: mix
Verbs
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can vs. could
Must, have to, can
Should
Modal verbs: mix
Verb patterns
Gerund vs. infinitive   
Infinitive clauses
Make vs. let
Have something done
Used to
Verb patterns: mix
Sentences
Questions, question words, short answers
Wh- questions
Question tags
Questions: mix
Conditionals
First conditional   
Second conditional   
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Passives
Passive voice
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia