Anglická slovíčka

Slovíčka: slovesá
Frázové slovesá
Frázové slovesá: get, take
Frázové slovesá: iné
Frázové slovesá: mix

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple
To do, to have, to be: questions and negatives
To do, to have, to be in past simple
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense
Present tense: questions and negatives
Present simple vs. present continuous
Present simple vs. present continuous
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)
Past simple tense (irregular verbs)
Past tense: questions and negatives
Minulý priebehový čas
Present perfect tense
Past perfect
Past simple vs. past continuous
Past simple vs. past continuous
Past simple vs. present perfect
Past simple vs. present perfect
Present perfect: simple vs. continuous
Present perfect: simple vs. continuous
Past simple vs. past perfect
Past simple vs. past perfect
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense
Future tenses: continuous vs. perfect
Future tenses: continuous vs. perfect
Will vs. going to
Tenses: mix
Plurals
Noun plurals regural
Nouns plurals irregular
Articles
Indefinite article
Definite article
Zero article
Articles: mix
Prepositions
Prepositions of time
Prepositions of place
Prepositions of direction
Prepositions: other
Prepositions: mix
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can / could
Must / have to / can
Should
Modal verbs: mix
Pronouns
Personal pronouns
Reflexive pronouns
Possessive pronouns
Pronouns: mix
Conditionals
First conditional
Second conditional
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative / superlative
Adverbs comparative / superlative
Positions of adverbs in sentences
This / these
Too vs. enough
Adjectives and adverbs: mix
Passives
Passive voice
Quantity
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
Quantity: mix
Verb patterns
Gerund vs. infinitive
Verb + object + infinitive
Make / let
Have something done
Used to
Verb patterns: mix
Questions, question words, short answers
Wh- questions
Question tags
Questions: mix
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia