Rozhodovačka

Základné a rýchle cvičenie na precvičenie anglickej gramatiky. Ku každej otázke vyberte z dvoch možností tú správnu odpoveď.

Filter podľa ročníka

Anglické slovíčka

Základné slovíčka
Čísla a čas
Určovanie času
Určovanie dátumu
Slovíčka: slovesá
Frázové slovesá
Frázové slovesá: get, take
Frázové slovesá: iné
Frázové slovesá: mix
Tematické slovíčka a frázy
Cestovanie
Štáty, národnosti, jazyky
Vzťahy slov
Anglické synonymá
Anglické synonymá: mix
Synonyma slov použitých ve větách
Anglické kolokácie
Kolokácie: prídavné a podstatné mená
Kolokácie: slovesá
Reálie a praktická angličtina
Britská a americká angličtina
Anglické idiómy
Reálie anglicky hovoriacich krajín

Grammar

Be, have, do
To be in present simple
To have in present simple
To do, to have, to be in present simple  
Zobraziť súhrn témy
To do, to have, to be: questions  
Zobraziť súhrn témy
To do, to have, to be: negatives
To do, to have, to be in past simple  
Zobraziť súhrn témy
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense  
Zobraziť súhrn témy
Present tense: questions  
Zobraziť súhrn témy
Present tense: negatives
Present simple vs. present continuous  
Zobraziť súhrn témy
Present simple vs. present continuous: Animals
Present simple vs. present continuous: Sports
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)  
Zobraziť súhrn témy
Past simple tense (irregular verbs)  
Zobraziť súhrn témy
Past tense: questions  
Zobraziť súhrn témy
Past tense: negatives
Past continuous tense  
Zobraziť súhrn témy
Present perfect tense  
Zobraziť súhrn témy
Past perfect  
Zobraziť súhrn témy
Past simple vs. past continuous  
Zobraziť súhrn témy
Past simple vs. past continuous: Travel
Past simple vs. present perfect  
Zobraziť súhrn témy
Past simple vs. present perfect: Games
Past simple vs. present perfect: Sports
Present perfect: simple vs. continuous  
Zobraziť súhrn témy
Present perfect simple vs. continuous: Sports
Past simple vs. past perfect  
Zobraziť súhrn témy
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense  
Zobraziť súhrn témy
Future tenses: continuous vs. perfect  
Zobraziť súhrn témy
Will vs. going to  
Zobraziť súhrn témy
Tenses: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)  
Zobraziť súhrn témy
Plural nouns (irregular)  
Zobraziť súhrn témy
Pronouns
Personal pronouns  
Zobraziť súhrn témy
Reflexive pronouns  
Zobraziť súhrn témy
Possessive pronouns  
Zobraziť súhrn témy
Pronouns: mix
Articles and quantity
Articles
Indefinite article  
Zobraziť súhrn témy
Definite article  
Zobraziť súhrn témy
Zero article  
Zobraziť súhrn témy
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable  
Zobraziť súhrn témy
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
Quantity: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives: comparative
Adjectives: superlative
Adjectives: comparative and superlative mix
Position of adjectives
Position of adjectives: basics
Multiple adjectives
Adverbs: comparative
Adverbs: superlative
Adverbs: comparative vs. superlative  
Zobraziť súhrn témy
Adverbs: comparative and superlative mix
Adverbs with two forms
Position of adverbs in sentences  
Zobraziť súhrn témy
Adjective or adverb?
This vs. these
Too vs. enough  
Zobraziť súhrn témy
Adjectives and adverbs: mix
Prepositions and conjunctions
Prepositions of place  
Zobraziť súhrn témy
Prepositions of direction  
Zobraziť súhrn témy
Prepositions: other
Linking words
Prepositions and conjunctions: mix
Verbs
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can vs. could
Must, have to, can
Should
Modal verbs: mix
Verb patterns
Gerund vs. infinitive  
Zobraziť súhrn témy
Infinitive clauses
Make vs. let
Have something done
Used to
Verb patterns: mix
Word formation
Prefixes
Suffixes
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Wh- questions
Question tags
Questions: mix
Conditionals
First conditional  
Zobraziť súhrn témy
Second conditional  
Zobraziť súhrn témy
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Passives
Active vs passive

Čítanie a posluch

Čítanie anglických textov
Čítanie viet
Vety o obrázkoch: zvieratá
Vety o obrázkoch: ľudia
Vety o obrázkoch: predmety
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia