Anglické slovíčka

Základné slovíčka
Čísla a čas
Určovanie času
Určovanie dátumu
Slovíčka: slovesá
Frázové slovesá
Frázové slovesá: get, take
Frázové slovesá: iné
Frázové slovesá: mix
Tematické slovíčka a frázy
Cestovanie
Štáty, národnosti, jazyky
Vzťahy slov
Anglické synonymá
Anglické synonymá: mix
Synonyma slov použitých ve větách
Anglické kolokácie
Kolokácie: prídavné a podstatné mená
Kolokácie: slovesá
Reálie a praktická angličtina
Britská a americká angličtina
Anglické idiómy
Reálie anglicky hovoriacich krajín

Grammar

Be, have, do
To be in present simple
To have in present simple
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be: questions   
To do, to have, to be: negatives
To do, to have, to be in past simple   
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present tense: questions   
Present tense: negatives
Present simple vs. present continuous   
Present simple vs. present continuous: Animals
Present simple vs. present continuous: Sports
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Past tense: questions   
Past tense: negatives
Minulý priebehový čas   
Present perfect tense   
Past perfect   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. past continuous: Travel
Past simple vs. present perfect   
Past simple vs. present perfect: Games
Past simple vs. present perfect: Sports
Present perfect: simple vs. continuous   
Present perfect simple vs. continuous: Sports
Past simple vs. past perfect   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense   
Future tenses: continuous vs. perfect   
Will vs. going to   
Tenses: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)   
Plural nouns (irregular)   
Pronouns
Personal pronouns   
Reflexive pronouns   
Possessive pronouns   
Pronouns: mix
Articles and quantity
Articles
Indefinite article   
Definite article   
Zero article   
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable   
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
Quantity: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative   
Adverbs comparative vs. superlative   
Adjective or adverb?
Adverbs with two forms
Position of adjectives
Position of adjectives: basics
Multiple adjectives
Position of adverbs in sentences   
This vs. these
Too vs. enough   
Adjectives and adverbs: mix
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Prepositions of place   
Prepositions of direction   
Prepositions: other
Linking words
Prepositions and conjunctions: mix
Verbs
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can vs. could
Must, have to, can
Should
Modal verbs: mix
Verb patterns
Gerund vs. infinitive   
Infinitive clauses
Make vs. let
Have something done
Used to
Verb patterns: mix
Word formation
Prefixes
Suffixes
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Wh- questions
Question tags
Questions: mix
Conditionals
First conditional   
Second conditional   
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix

Čítanie a posluch

Čítanie anglických textov
Čítanie viet
Vety o obrázkoch: zvieratá
Vety o obrázkoch: ľudia
Vety o obrázkoch: predmety
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia