Tímovka

Precvičujte ako tím

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.
Slovíčka: slovesá
    Frázové slovesá
       Frázové slovesá: get, take
       Frázové slovesá: iné
       Frázové slovesá: mix
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
          Present simple vs. present continuous
       Talking about the past
          Past simple tense (regular verbs)
          Past simple tense (irregular verbs)
          Past continous tense
          Present perfect tense
          Past perfect
          Past simple vs. past continuous
       Talking about the future
          Future simple tense
          Will / going to
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Past simple vs. present perfect
             Past simple vs. past perfect
             Present simple vs. present continuous
             Present perfect: simple vs. continuous
             Future tenses: continuous vs. perfect
    Plurals
       Noun plurals regural
       Nouns plurals irregular
       Plurals: mix
    Articles
       Indefinite article
       Definite article
       Zero article
       Articles: mix
    Prepositions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
       Prepositions of direction
       Prepositions: other
       Prepositions: mix
    Modal verbs
       Modal verbs and infinitive
       Modal verbs: present simple
       Modal verbs: past simple
       Can / could
       Must / have to / can
       Should
       Modal verbs: mix
    Pronouns
       Personal pronouns
       Reflexive pronouns
       Possessive pronouns
       Pronouns: mix
    Conditionals
       First conditional
       Second conditional
       Wish, unless, if only, if not
       Conditionals: mix
    Adjectives and adverbs
       Adjectives comparative / superlative
       Adverbs comparative / superlative
       This / these
       Too / enough
       Adjectives and adverbs: mix
    Passives
       Passive voice
    Quantity
       Few, less, little, much, many
       Nouns: countable, uncountable
       Some, any, no, every
       Both, all, whole, every, each
       Another, other, either, neither, each
       Quantity - mix
    Verb patterns
       Gerund or infinitive
       Verb + object + infinitive
       Make / let
       Have something done
       Verb patterns: mix
    Questions, question words, short answers
       Wh- questions
       Question tags
       Questions: mix
    Speech
       Reported speech

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM