Tímovka

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.
Anglické slovíčka
    Slovíčka: slovesá
       Frázové slovesá
          Frázové slovesá: get, take
          Frázové slovesá: iné
          Frázové slovesá: mix
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be: questions
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
          Present tense: questions
          Present simple vs. present continuous
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past simple tense (regular verbs)
          Past simple tense (irregular verbs)
          Past tense: questions
          Past continuous tense
          Present perfect tense
          Past perfect
          Past simple vs. past continuous
          Talking about the past: mix
       Talking about the future
          Future simple tense
          Will vs. going to
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Past simple vs. present perfect
             Past simple vs. past perfect
             Present simple vs. present continuous
             Present perfect: simple vs. continuous
             Future tenses: continuous vs. perfect
    Nouns and pronouns
       Nouns
          Plural nouns (regural)
          Plural nouns (irregular)
       Pronouns
          Personal pronouns
          Reflexive pronouns
          Possessive pronouns
          Pronouns: mix
    Articles and quantity
       Articles
          Indefinite article
          Definite article
          Zero article
          Articles: mix
       Quantity
          Few, less, little, much, many
          Nouns: countable, uncountable
          Some, any, no, every
          Both, all, whole, every, each
          Another, other, either, neither, each
          This, that, these, those
          Quantity: mix
    Adjectives and adverbs
       Adjectives: comparative and superlative
          Adjectives: comparative vs. superlative
       Adverbs: comparative and superlative
          Adverbs: comparative vs. superlative
       Position of adverbs in sentences
       Too vs. enough
       Adjectives and adverbs: mix
    Prepositions and conjunctions
       Prepositions of place
       Prepositions of direction
       Prepositions: other
       Prepositions and conjunctions: mix
    Verbs
       Modal verbs
          Modal verbs and infinitive
          Modal verbs: present simple
          Modal verbs: past simple
          Can vs. could
          Must, have to, can
          Should
          Modal verbs: mix
       Verb patterns
          Gerund vs. infinitive
          Infinitive clauses
          Make vs. let
          Have something done
          Used to
          Verb patterns: mix
    Sentences
       Questions, question words, short answers
          Wh- questions
          Question tags
          Questions: mix
       Conditionals
          First conditional
          Wish, unless, if only, if not
          Conditionals: mix
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia