Anglické slovíčka

Slovíčka: podstatné mená
              Abstraktné
                          Farby
                          Čísla
                          Tvary
                          Čas: mesiace
                          Čas: ďalšie pojmy
                          Abstraktné podstatné mená: mix
              Ľudia
                          Rodina, vzťahy
                          Osobné údaje
                          Časti tela
                          Oblečenie, móda
                          Zamestnania
                          Pocity, nálady
                          Stavy, myšlienky
                          Ľudia: mix
              Zvieratá
                          Zvieratá: farma
                          Zvieratá: exotické
                          Zvieratá: les
                          Zvieratá: vtáky
                          Zvieratá: hmyz
                          Zvieratá: mix
              Príroda, svet
                          Ovocie a zelenina
                          Kvety, stromy
                          Počasie
                          Miesta
                          Príroda, svet: mix
              Priestor a miesta
                          Mesto
                          Dom, časti domu, nábytok
                          Záhrada, farma
                          Verejné označenia
                          Priestor a miesta: mix
              Veci
                          Dopravné prostriedky
                          Kuchyňa, vybavenie
                          Spotrebiče
                          Náradie
                          Auto
                          Hudobné nástroje
                          Veci: mix
              Podstatné mená: mix
Slovíčka: slovesá
              Slovesá
                          Základné slovesa
                          Pohybové slovesá
                          Myslenie a vnímanie
                          Komunikácia (slovesá)
                          Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)
                          Abstraktné slovesá
                          Slovesá: mix
              Tematické slovesá
                          Činnosti v domácnosti
                          Telo (slovesá)
                          Kriminálka (slovesá)
              Frázové slovesá
                          Frázové slovesá: get, take
                          Frázové slovesá: iné
                          Frázové slovesá: mix
Slovíčka: ďalšie slovné druhy
              Prídavné mená
                          Základné prídavné mená
                          Vlastnosti a popisy ľudí
                          Vlastnosti a popisy predmetov
              Príslovky
                          Príslovky času a množstva
                          Príslovky miesta
                          Príslovky spôsobu
                          Príslovky miery
              Zámená a predložky
                          Zámená
                          Predložky
Tematické slovíčka a frázy
              Škola, práca, peniaze
                          Školské predmety
                          Škola, školské potreby, činnosti
                          Nakupovanie
                          Svet práce
                          Peniaze
              Zo života
                          Otázky, odpovede, pozdravy
                          Zdravie, choroby, zdravý životný štýl
                          Denné rutiny
                          Sviatky, oslavy
                          Bábätko
                          Líčenie, šperky
              Jedlo
                          Potraviny, jedlá, nápoje
                          Príprava jedla
                          V reštaurácii
              Športovanie
                          Športy
                          Športové vybavenie
                          Športové pojmy
              Cestovanie
                          Názvy štátov
                          Miesta na cestách
                          Výbava na cesty
                          Aktivity na cestách
                          Dopravné situácie
              Zábava
                          Rozprávky
                          Technológie
                          Kino a televízia
                          Knihy
                          Texty, média
              Zo sveta
                          Stredovek
                          Umenie
                          Náboženstvo, viera
                          Politika
                          Životné prostredie, katastrofy
                          Krimi
              Príslovia a porekadlá
Slovíčka: mix

Grammar

Be, have, do
              To do, to have, to be in present simple
              To do, to have, to be: questions and negatives
              To do, to have, to be in past simple
              There is, there are
              Be, have, do: mix
Tenses
              Talking about the present
                          Present simple tense
                          Present continuous
                          Present tense: questions and negatives
                          Present simple vs. present continuous
                          Talking about the present: mix
              Talking about the past
                          Past simple tense (regular verbs)
                          Past simple tense (irregular verbs)
                          Past tense: questions and negatives
                          Minulý priebehový čas
                          Present perfect tense
                          Past perfect
                          Past simple vs. past continuous
                          Past simple vs. present perfect
                          Present perfect: simple vs. continuous
                          Past simple vs. past perfect
                          Talking about the past: mix
              Talking about the future
                          Future simple tense
                          Future tenses: continuous vs. perfect
                          Will vs. going to
              Tenses: mix
Plurals
              Noun plurals regural
              Nouns plurals irregular
              Plurals: mix
Articles
              Indefinite article
              Definite article
              Zero article
              Articles: mix
Prepositions
              Prepositions of time
              Prepositions of direction
              Prepositions: other
              Prepositions: mix
Modal verbs
              Modal verbs and infinitive
              Modal verbs: present simple
              Modal verbs: past simple
              Can / could
              Must / have to / can
              Should
              Modal verbs: mix
Pronouns
              Personal pronouns
              Reflexive pronouns
              Possessive pronouns
Conditionals
              First conditional
              Second conditional
              Wish, unless, if only, if not
Adjectives and adverbs
              Adjectives comparative / superlative
              Adverbs comparative / superlative
              Adjective or adverb?
              Positions of adverbs in sentences
              This / these
              Too vs. enough
              Adjectives and adverbs: mix
Passives
              Passive voice
Quantity
              Few, less, little, much, many
              Nouns: countable, uncountable
              Some, any, no, every
              Both, all, whole, every, each
              Another, other, either, neither, each
              Ordinal numbers
              Quantity - mix
Verb patterns
              Gerund vs. infinitive
              Verb + object + infinitive
              Make / let
              Have something done
              Used to
Questions, question words, short answers
              Simple questions
              Questions with auxiliary verbs
              Wh- questions
              Question tags
Speech
              Reported speech
Parts of speech
              Nouns
              Parts of speech: mix

Čítanie a posluch

Čítanie anglických textov
              Krátke a jednoduché texty
              Príbehy
              Popisy situácií zo života
              Zjednodušené náučné texty
              Reálne anglické texty
Výslovnosť a posluch
              Posluch
              Posluch: rozhovory
              Posluch: spravodajstvo
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia