Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Anglické slovíčka
    Základné slovíčka
       Čísla a čas
          Čísla
          Čas: dni, týždne, roky
          Čísla a čas: mix
    Slovíčka: podstatné mená
       Ľudia
          Rodina, vzťahy
          Časti tela
          Oblečenie
          Zamestnanie
          Pocity, nálady
          Stavy, myšlienky
          Ľudia: mix
       Zvieratá
          Exotické zvieratá
          Zvieratá v lese
          Vtáky
          Zvieratá: mix
       Príroda, svet
          Ovocie a zelenina
          Kvety, stromy
          Počasie
          Miesta
          Príroda, svet: mix
       Priestor a miesta
          Mesto
          Dom, časti domu, nábytok
          Záhrada, farma
          Priestor a miesta: mix
       Veci
          Kuchyňa, vybavenie
          Náradie
          Auto
          Hudobné nástroje
          Veci: mix
    Slovíčka: slovesá
       Slovesá
          Základné slovesá
          Pohybové slovesá
          Komunikácia (slovesá)
          Abstraktné slovesá
          Slovesá: mix
       Tematické slovesá
          Činnosti v domácnosti
          Kriminálka (slovesá)
       Frázové slovesá
          Frázové slovesá: get, take
          Frázové slovesá: iné
          Frázové slovesá: mix
    Slovíčka: ďalšie slovné druhy
       Prídavné mená
          Základné prídavné mená
          Vlastnosti a popisy ľudí
          Vlastnosti a popisy predmetov
          Prídavné mená: mix
       Príslovky
          Príslovky miesta
          Príslovky spôsobu
          Príslovky: mix
       Zámená, predložky, citoslovce
          Zámená
          Predložky
    Tematické slovíčka a frázy
       Škola, práca, peniaze
          Škola, školské potreby, činnosti
          Nakupovanie
          Svet práce
          Peniaze
       Zo života
          Otázky, odpovede, pozdravy
          Zdravie, choroby, zdravý životný štýl
          Denné rutiny
          Sviatky, oslavy
          Bábätko
          Líčenie, šperky
       Jedlo
          Potraviny, jedlá, nápoje
          Príprava jedla
          V reštaurácii
       Športovanie
          Športy
          Športové vybavenie
          Športové pojmy
       Cestovanie
          Názvy štátov
          Miesta na cestách
          Výbava na cesty
          Aktivity na cestách
          Dopravné situácie
                   V letadle
       Zábava
          Kino a televízia
          Knihy
          Technológie
          Texty, média
       Zo sveta
          Stredovek
          Umenie
          Náboženstvo, viera
          Politika
          Životné prostredie, katastrofy
          Krimi
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be: questions
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
          Present tense: questions
          Present simple vs. present continuous
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past simple tense (regular verbs)
          Past simple tense (irregular verbs)
          Past tense: questions
          Past continuous tense
          Present perfect tense
          Past perfect
          Past simple vs. past continuous
          Present perfect: simple vs. continuous
          Past simple vs. past perfect
          Talking about the past: mix
       Talking about the future
          Future simple tense
          Future tenses: continuous vs. perfect
          Will vs. going to
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Past simple vs. present perfect
             Present simple vs. present continuous
    Nouns and pronouns
       Nouns
          Plural nouns (regural)
          Plural nouns (irregular)
       Pronouns
          Personal pronouns
          Possessive pronouns
          Pronouns: mix
    Articles and quantity
       Articles
          Indefinite article
          Definite article
          Zero article
          Articles: mix
       Quantity
          Few, less, little, much, many
          Nouns: countable, uncountable
          Some, any, no, every
          Both, all, whole, every, each
          Another, other, either, neither, each
          Quantity: mix
    Adjectives and adverbs
       Adverbs: comparative vs. superlative
       Position of adverbs in sentences
       This vs. these
       Too vs. enough
       Adjectives and adverbs: mix
    Prepositions and conjunctions
       Prepositions of place
       Prepositions of direction
       Prepositions: other
       Prepositions and conjunctions: mix
    Verbs
       Modal verbs
          Modal verbs: present simple
          Modal verbs: past simple
          Can vs. could
          Must, have to, can
          Should
          Modal verbs: mix
       Verb patterns
          Gerund vs. infinitive
          Used to
          Verb patterns: mix
    Sentences
       Questions, question words, short answers
          Wh- questions
          Question tags
          Questions: mix
       Conditionals
          First conditional
          Second conditional
          Conditionals: mix
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia