Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Slovíčka: slovesá
    Frázové slovesá
       Frázové slovesá: mix
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Present simple tense
       Past simple tense (regular verbs)
       Past simple tense (irregular verbs)
       Past continous tense
       Future simple tense
       Present perfect tense
       Will / going to
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Past simple vs. present perfect
             Present simple vs. present continuous
    Plurals
       Noun plurals regural
       Nouns plurals irregular
       Plurals: mix
    Articles
       Indefinite article
       Definite article
       Articles: mix
    Prepositions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
       Prepositions of direction
       Prepositions: mix
    Modal verbs
       Modal verbs: mix
    Pronouns
       Personal pronouns
       Possessive pronouns
       Pronouns: mix
    Conditionals
       First conditional
       Second conditional
       Conditionals: mix
    Adjectives and adverbs
       Adjectives comparative / superlative
       Adverbs comparative / superlative
       Adjectives and adverbs: mix
    Quantity
       Few, less, little, much, many
       Nouns: countable, uncountable
       Some, any, no, every
       Quantity - mix
    Verb patterns
       Gerund or infinitive
       Verb patterns: mix
    Questions, question words, short answers
       Wh- questions
       Questions: mix

Preteky robotov pre viac hráčov

  1. Prvý hráč založí preteky
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a prvý hráč ju odštartuje
  3. Odpovedáte na otázky a pretekáte
  4. Preteky sú ukončené, keď dojdú všetci roboti do cieľa

Ukážka pretekov

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM