Tímovka

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.

Vybraný ročník: 9. (široký výber)

Anglické slovíčka
    Slovíčka: slovesá
       Frázové slovesá
          Frázové slovesá: get, take
          Frázové slovesá: iné
          Frázové slovesá: mix
Grammar
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple vs. present continuous
       Talking about the past
          Past simple tense (irregular verbs)
          Present perfect tense
          Past perfect
          Past simple vs. past continuous
          Talking about the past: mix
       Talking about the future
          Future simple tense
          Will vs. going to
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Past simple vs. present perfect
             Past simple vs. past perfect
             Present perfect: simple vs. continuous
             Future tenses: continuous vs. perfect
    Plurals
       Nouns plurals irregular
    Prepositions
       Prepositions of time
       Prepositions of direction
       Prepositions: other
       Prepositions: mix
    Modal verbs
       Modal verbs and infinitive
       Modal verbs: present simple
       Modal verbs: past simple
       Can / could
       Must / have to / can
       Should
       Modal verbs: mix
    Pronouns
       Reflexive pronouns
       Pronouns: mix
    Conditionals
       First conditional
       Second conditional
       Wish, unless, if only, if not
       Conditionals: mix
    Adjectives and adverbs
       This / these
       Too vs. enough
    Passives
       Passive voice
    Quantity
       Few, less, little, much, many
       Another, other, either, neither, each
       Quantity: mix
    Verb patterns
       Gerund vs. infinitive
       Verb + object + infinitive
       Make / let
       Have something done
       Used to
       Verb patterns: mix
    Questions, question words, short answers
       Questions: mix
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia