Tímovka

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.

Vybraný ročník: 9. (široký výber)

Anglické slovíčka
    Slovíčka: slovesá
       Frázové slovesá
          Frázové slovesá: get, take
          Frázové slovesá: iné
          Frázové slovesá: mix
Grammar
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple vs. present continuous
       Talking about the past
          Past simple tense (irregular verbs)
          Present perfect tense
          Past perfect
          Past simple vs. past continuous
          Talking about the past: mix
       Talking about the future
          Future simple tense
          Will vs. going to
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Past simple vs. present perfect
             Past simple vs. past perfect
             Present perfect: simple vs. continuous
             Future tenses: continuous vs. perfect
    Nouns and pronouns
       Nouns
          Plural nouns (irregular)
       Pronouns
          Reflexive pronouns
          Pronouns: mix
    Articles and quantity
       Quantity
          Few, less, little, much, many
          Another, other, either, neither, each
          Quantity: mix
    Adjectives and adverbs
       This vs. these
       Too vs. enough
    Prepositions and conjunctions
       Prepositions of time
       Prepositions of direction
       Prepositions: other
       Prepositions and conjunctions: mix
    Verbs
       Modal verbs
          Modal verbs and infinitive
          Modal verbs: present simple
          Modal verbs: past simple
          Can vs. could
          Must, have to, can
          Should
          Modal verbs: mix
       Verb patterns
          Gerund vs. infinitive
          Infinitive clauses
          Make vs. let
          Have something done
          Used to
          Verb patterns: mix
    Sentences
       Questions, question words, short answers
          Questions: mix
       Conditionals
          First conditional
          Second conditional
          Wish, unless, if only, if not
          Conditionals: mix
       Passives
          Passive voice
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia