Tímovka

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.

Vybraný ročník: SŠ (úzky výber)

Anglické slovíčka
    Slovíčka: slovesá
       Frázové slovesá
          Frázové slovesá: get, take
          Frázové slovesá: iné
          Frázové slovesá: mix
Grammar
    Tenses
       Talking about the past
          Past simple tense (irregular verbs)
          Present perfect tense
          Past perfect
          Past simple vs. past continuous
          Talking about the past: mix
       Tenses: mix
             Past simple vs. past perfect
             Present perfect: simple vs. continuous
             Future tenses: continuous vs. perfect
    Plurals
       Nouns plurals irregular
    Modal verbs
       Modal verbs: past simple
       Must / have to / can
       Should
       Modal verbs: mix
    Pronouns
       Reflexive pronouns
    Conditionals
       Second conditional
       Wish, unless, if only, if not
       Conditionals: mix
    Adjectives and adverbs
       Too vs. enough
    Passives
       Passive voice
    Quantity
       Few, less, little, much, many
       Another, other, either, neither, each
    Verb patterns
       Gerund vs. infinitive
       Verb + object + infinitive
       Have something done
       Used to
       Verb patterns: mix
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia