Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Anglické slovíčka
    Slovíčka: podstatné mená
       Abstraktné
          Čísla
          Čas: ďalšie pojmy
          Abstraktné podstatné mená: mix
       Ľudia
          Rodina, vzťahy
          Časti tela
          Oblečenie, móda
          Zamestnania
          Pocity, nálady
          Stavy, myšlienky
          Ľudia: mix
       Zvieratá
          Zvieratá: exotické
          Zvieratá: les
          Zvieratá: vtáky
          Zvieratá: mix
       Príroda, svet
          Ovocie a zelenina
          Kvety, stromy
          Počasie
          Miesta
          Príroda, svet: mix
       Priestor a miesta
          Mesto
          Dom, časti domu, nábytok
          Záhrada, farma
          Priestor a miesta: mix
       Veci
          Kuchyňa, vybavenie
          Náradie
          Auto
          Hudobné nástroje
          Veci: mix
    Slovíčka: slovesá
       Slovesá
          Základné slovesa
          Pohybové slovesá
          Komunikácia (slovesá)
          Abstraktné slovesá
          Slovesá: mix
       Tematické slovesá
          Činnosti v domácnosti
          Kriminálka (slovesá)
       Frázové slovesá
          Frázové slovesá: get, take
          Frázové slovesá: iné
          Frázové slovesá: mix
    Slovíčka: ďalšie slovné druhy
       Prídavné mená
          Základné prídavné mená
          Vlastnosti a popisy ľudí
          Vlastnosti a popisy predmetov
          Prídavné mená: mix
       Príslovky
          Príslovky miesta
          Príslovky spôsobu
          Príslovky: mix
       Zámená a predložky
          Zámená
          Predložky
    Tematické slovíčka a frázy
       Škola, práca, peniaze
          Škola, školské potreby, činnosti
          Nakupovanie
          Svet práce
          Peniaze
       Zo života
          Otázky, odpovede, pozdravy
          Zdravie, choroby, zdravý životný štýl
          Denné rutiny
          Sviatky, oslavy
          Bábätko
          Líčenie, šperky
       Jedlo
          Potraviny, jedlá, nápoje
          Príprava jedla
          V reštaurácii
       Športovanie
          Športy
          Športové vybavenie
          Športové pojmy
       Cestovanie
          Názvy štátov
          Miesta na cestách
          Výbava na cesty
          Aktivity na cestách
          Dopravné situácie
                   V letadle
       Zábava
          Technológie
          Kino a televízia
          Knihy
          Texty, média
       Zo sveta
          Stredovek
          Umenie
          Náboženstvo, viera
          Politika
          Životné prostredie, katastrofy
          Krimi
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be: questions and negatives
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
          Present tense: questions and negatives
          Present simple vs. present continuous
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past simple tense (regular verbs)
          Past simple tense (irregular verbs)
          Past tense: questions and negatives
          Minulý priebehový čas
          Present perfect tense
          Past perfect
          Past simple vs. past continuous
          Present perfect: simple vs. continuous
          Past simple vs. past perfect
          Talking about the past: mix
       Talking about the future
          Future simple tense
          Future tenses: continuous vs. perfect
          Will vs. going to
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Past simple vs. present perfect
             Present simple vs. present continuous
    Plurals
       Noun plurals regural
       Nouns plurals irregular
    Articles
       Indefinite article
       Definite article
       Zero article
       Articles: mix
    Prepositions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
       Prepositions of direction
       Prepositions: other
       Prepositions: mix
    Modal verbs
       Modal verbs: present simple
       Modal verbs: past simple
       Can / could
       Must / have to / can
       Should
       Modal verbs: mix
    Pronouns
       Personal pronouns
       Possessive pronouns
       Pronouns: mix
    Conditionals
       First conditional
       Second conditional
       Conditionals: mix
    Adjectives and adverbs
       Adjectives comparative / superlative
       Adverbs comparative / superlative
       Positions of adverbs in sentences
       This / these
       Too vs. enough
       Adjectives and adverbs: mix
    Passives
       Passive voice
    Quantity
       Few, less, little, much, many
       Nouns: countable, uncountable
       Some, any, no, every
       Both, all, whole, every, each
       Another, other, either, neither, each
       Quantity: mix
    Verb patterns
       Gerund vs. infinitive
       Used to
       Verb patterns: mix
    Questions, question words, short answers
       Wh- questions
       Question tags
       Questions: mix
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia